Stijlvolbeton_logo_wit

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn op al onze aanbiedingen, leveringen enz. onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals hieronder afgebeeld.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: 

Ekkel MT&A

Inschrijfnummer K.v.K. Oost Nederland te Enschede: 66596157 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Ekkel MT&A gevestigd te vroomshoop, hierna te noemen “de gebruiker”. 

2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”. 

3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

4. Onder “schriftelijk”wordt in deze algemene voorwaarden teven verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden in verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

Artikel 2: Overeenkomsten 

1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop en verkoop kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. 

2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 

3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend. 

Artikel 3: Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 

3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden, alsmede op leveranties van de daarbij benodigde materialen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

4. Aanbiedingen zijn verder gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en eventueel door de gebruiker gedane metingen. 

5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is in de prijs van de offerte voor het uitvoeren van werkzaamheden niet begrepen: 

a. grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of andere zaken; 

b. de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de gebruiker zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels; 

c. het maken van luiken of uitsparingen, het afdekken van afgewerkte vloeren, het ontruimen van ruimten en het verplaatsen van meubilair. 

6. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

7. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 

8. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de 

overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen. 

b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 4: Inschakeling derden 

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. 

2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren. 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij 

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: 

a. de gebruiker uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden een aanvang zullen nemen wordt geïnformeerd over de definitieve kleurstelling(en) van de te leveren vloer(en); 

b. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien de werkzaamheden 

plaatsvinden in een bedrijfsruimte, dient deze bedrijfsruimte gedurende de werkzaamheden voor het publiek gestolen zijn; 

c. de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht bij aanvang van de levering c.q. aanvang van de werkzaamheden vrij is van overtollige materialen, puin e.d.. Voorts dient de plaats opgeschoond te zijn, vrij van kalk-, cement-, vuilresten dan wel losse gedeelten en eventueel noodzakelijk te verrichten grondwerk dient te zijn verricht; 

d. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; 

e. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; 

f. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid over aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen. De locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden dient in ieder geval over een stevige, brede toegangsweg te beschikken die met grote vrachtwagens bereden kan worden. Transport van materialen en hulpmiddelen vindt plaats met lange afstand vrachtwagens die niet zijn voorzien van aandrijving op alle wielen. De wederpartij dient er voor te zorgen dat problemen bij de aanvoer van materialen en hulpmiddelen vermeden worden. Indien er, bijvoorbeeld, sprake is van uitvoering van werkzaamheden aan toegangswegen is de gebruiker gerechtigd de hierdoor veroorzaakte wachttijden op basis van het door de gebruiker gehanteerde gebruikelijke uurtarief bij de wederpartij in rekening te brengen; 

g. ingeval de werkzaamheden op een andere verdieping dan de begane grond dienen plaats te vinden, de voor het verticaal transport van de hulpmiddelen en materialen benodigde takels, hijskranen, goederenliften e.d. aanwezig zijn. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij; 

h. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, (schoon) water e.d. en alle verlichting op de locatie functioneert. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij; 

i. de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden gelijkmatig gestookt wordt, waarbij de ondergrondtemperatuur minimaal 15 graden Celsius dien te bedragen; 

j. de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden geheel wind- en waterdicht is, maar hier wel voldoende ventilatiemogelijkheden aanwezig zijn; 

k. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden. Op deze locatie dient in ieder geval een werkend toilet aanwezig te zijn; 

l. de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar de werkzaamheden dienen te worden verricht maximaal 75% is. De relatieve luchtvochtigheid wordt door de gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden gemeten met de daarvoor benodigde apparatuur van de gebruiker. De gebruiker beoordeelt vervolgens of deze luchtvochtigheid voldoet aan de gestelde eis. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat ook na de werkzaamheden de relatieve luchtvochtigheid op het genoemde peil wordt gehouden; 

m. het vochtpercentage van de nieuw aangebrachte zandcement ondergrond en betonnen vloer maximaal 2,5% bedraagt. Bij een anhydriet ondergrond dient het vochtpercentage maximaal 0,5% te zijn. Het vochtpercentage wordt door de gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden gemeten met daarvoor benodigde apparatuur van de gebruiker. De gebruiker beoordeelt vervolgens of de ondergrond voldoet aan de gestelde eis; 

n. de filmlaag voor aanvang van de werkzaamheden (middels schuren) is verwijderd ingeval er sprake is van een anhydrietvloer; 

o. de plaats waar de zaken, de apparatuur, de materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden. 

2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, 

gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. 

3. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing. 

4. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren omtrent de bodemgesteldheid, o.a. betreffende eventuele vervuiling en de drukvastheid van de ondergrond van de te bewerken grond. Tevens dient de wederpartij voor de volledigheid van deze en alle overige gegevens in te staan. 

5. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. in de plaats waar het werk dient te worden verricht. 

6. Indien niet tijdig aan de voornoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen 

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

2. Bij oplevering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd. 

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken op de locatie van de wederpartij c.q. de op de door de wederpartij aangewezen locatie aankomen.. 

4. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten. 

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst 

1. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. 

2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 

3. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden 

of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen. 

4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen door de gebruiker te verrichten werkzaamheden op het gebied van het egaliseren van vloeren en/of reparaties aan ondervloeren op regiebasis worden uitgevoerd. 

5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een specifieke vlakheidklasse zijn overeengekomen, volgt een Beton ciré, pu  of baseBeton en volgt altijd de contouren van de ondergrond. 

6. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 8: Meer- en minderwerk 

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd. 

2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats: 

a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; 

b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of –verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; 

c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald. 

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk. 

Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn 

1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is. 

2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend. 

3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de gebruiker. 

4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk. 

5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 

6. De gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd. 

7. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen. 

Artikel 10: Reclames en retourzendingen 

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker. 

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker te worden gemeld. 

3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. 

4. Geen reclames kunnen worden ingediend voor schade welke te wijten is aan een onvoldoende vlakke ondervloer die niet door de gebruiker is aangebracht. De gebruiker zal het onvoldoende vlak zijn van de ondervloer melden aan de wederpartij voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen. De wederpartij is verplicht het herstel uit te (laten) voeren of het risico te aanvaarden. Evenmin zullen klachten geaccepteerd worden indien deze het gevolg zijn van een niet permanent droge ondervloer, een van artikel 5 lid 1 sub I afwijkende luchtvochtigheid of bij gebleken constructiefouten in het perceel. 

5. Geen reclames worden geaccepteerd die het gevolg zijn van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoal zon, c.v.-leidingen en/of haarden. 

6. Indien de gebruiker reparaties verricht aan bestaande vloeren, kunnen ten aanzien van eventuele verschillen c.q. afwijkingen in kleur(en), kleursamenstellingen, materialen en/of structuur ten opzichte van de rest van de vloer geen reclames geldend gemaakt worden. 

7. Ten aanzien van onvolkomenheden ontstaan door de werking van natuurproducten dan wel werkzaamheden hieraan verricht, kunnen geen reclames geldend gemaakt worden indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van gebruiker. 

8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

9. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. 

10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame. 

11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde artikel 11. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie 

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. 

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. 

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering. 

4. Indien zich in de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. 

5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen in kleuren. 

6. Indien ter bevestiging van randafwerkingen c.q. plinten boorwerkzaamheden verricht dienen te worden, is de gebruiker niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan leidingen c.q. kabels bestemd voor gas, water of elektra. 

7. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. 

8. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde 

schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. 

b. In afwijking van sub a van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar. 

9. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. 

10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoedingen indien en voor zover: 

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies c.q. adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; 

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven; 

c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de gebruiker heeft verstrekt en de gebruiker de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd; 

d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker; 

e. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker. 

Artikel 12: Betaling 

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald: 

a. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist; 

b. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; 

c. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00; 

d. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. 

3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. 

2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 

3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. 

4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 

Artikel 14: Pand/ warrantage 

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens 

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 

Artikel 16: Overmacht 

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichten jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen. 

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. 

Artikel 17: Ontbinding, annulering/ opzegging 

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich 

hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. 

b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument. 

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. 

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. 

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is de gebruiker gerechtigd in ieder geval een vergoeding van € 250,00 per opgezegd c.q. geannuleerd project bij de wederpartij in rekening te brengen. Dit laat onverlet het recht van de gebruiker aan de 

wederpartij de daadwerkelijk gemaakte kosten, geleden schade en gederfde winst in rekening te brengen. 

5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake. 

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 

Artikel 18: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter 

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst. 

3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. 

4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter. 

5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is. 

Artikel 19: Onze vloer voldoen aan de richtlijnen voor gietvloeren klasse b 2